Xarxa d’Organitzacions

Aquesta xarxa està formada pels representants de les entitats sòcies  i col·laboradores  amb l’objectiu de facilitar la implementació de les activitats des d’una perspectiva més transversal i integral i de promoure la cooperació i col·laboració entre les organitzacions.

Les entitats prenen el compromís de participar (coordinant, dinamitzant, gestionant…) algunes determinades activitats acordades.

 

Entitats Organitzadores:

Novact Nova 

Novact – Nova confia en una ciutadania activa que practica la innovació social i que vol iniciar transformacions socials de llarg abast. Per a nova és necessària una acció política ciutadana més enllà dels partits i per això s’adreça a la ciutadania insatisfeta que no vol restar passiva davant la percepció que les institucions convencionals no ofereixen respostes ni solucions a la crisi sistèmica que vivim arreu del món.

Fundació Solidaritat UB

La Fundació Solidaritat UB organitza, en els diversos espais de la Universitat de Barcelona, activitats de divulgació i sensibilització sobre drets humans, pau i desenvolupament. Coincidint amb l’inici de curs, cada any té lloc la Tardor Solidària, un programa amb exposicions, xerrades i altres actes per apropar la comunitat universitària a les situacions d’exclusió, de desigualtat i d’injustícia presents a tot el món.  La Fundació Solidaritat UB també porta a terme projectes de cooperació al desenvolupament a diferents regions del món, prioritzant la cooperació interuniversitària. Entre les línies de treball principals, destaquen els projectes enfocats als drets humans, el medi ambient i l’aigua, que són sectors estratègics i imprescindibles per a un desenvolupament sostenible en els àmbits tant ambiental com social i polític.

Món-3

A Món-3 és una ONG que planteja una alternativa crítica de solidaritat perquè considera que les raons de la pobresa i el subdesenvolupament es troben en el mateix funcionament del sistema capitalista mundial, expansiu i excloent, de manera que només un canvi profund i estructural en aquest sistema poden treure de la fam i la pobresa els milions i milions d’essers humans que, avui, la pateixen.

 

Entitat sòcies i col·laboradores

Nom de les entitats Breu descripció
– Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (entitat sòcia) El CEESC agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a Catalunya. Una de les finalitats del CEESC és la de vetllar per les condicions de qualitat en què es dóna la pràctica professional, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que atenen.
– Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

El Col·legi és un espai plural de representació col·lectiva que actua com a veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de treballadors i treballadores socials. Organitza activitats i serveis de caràcter professional, cultural, formatiu, de temps lliure, etc. que siguin d’interès pels col·legiats i col·legiades.
Cooperativa La Fàbric@

La Cooperativa Desenvolupament Comunitari es constitueix l’any 2013, com a iniciativa com a iniciativa d’autoocupació dels treballadors i treballadores de la Fundació Desenvolupament Comunitari. Especialitzats en
Serveis a les persones i la comunitat, gestió de programes, serveis i equipaments; consultoria, recerca i formació i innovació.
– Associació Càmeres i Acció

Associació que utilitza el vídeo com a eina d’intervenció i transformació social. Creada per joves treballador@s del camp social i audiovisual, que duen a terme aquest projecte amb l’objectiu d’empoderar i facilitar l’expressió de les persones a través de l’eina audiovisual.
– SURT Fundació Vol ser un projecte transformador compromès amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social

Les  activitats estan dirigides a modificar la relació de subordinació i discriminació de les dones en el context econòmic i social

– Pla Desenvolupament Comunitari de La Barceloneta

El Pla Comunitari és una xarxa de veïns, veïnes, associacions, comerços, serveis i administracions que treballem conjuntament per a millorar la qualitat de vida del nostre barri. Recuperar i reforçar l’esperit de la comunitat i crear espais de trobada i cooperació per buscar solucions comunes entre tots i totes davant de problemàtiques que van més enllà de l’àmbit individual n’és e principal objectiu de treball.

Al llarg del procés, i com a consequència del processos de sinergies i col·laboracions,  també s’han sumat al projecte:

 

Centre per la defensa dels Drets Humans – IRIDIA

IRIDIA és un grup de persones vinculades amb la defensa dels drets humans que han decidit crear una estructura independent per a la protecció d’aquests drets a Catalunya, la qual ajudi a enfortir la xarxa existent. A IRÍDIA volen integrar el treball d’intervenció directa davant situacions de vulneració dels drets fonamentals, amb els processos d’incidència política i social, amb l’objectiu de generar canvis polítics i legislatius en matèria de drets humans. Entenen que, per a això, és imprescindible combinar el treball directe de suport a les persones afectades amb l’elaboració de campanyes, informes i formacions en les diferents matèries que treballen.

Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT)
La CASC_CAT pretén compartir una visió amplia de l’ASC que integri i consideri els diferents professionals que s’identifiquin amb aquest àmbit, metodologia i pràctica sociocultural. Vol facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de l’entorn. Es ressalta la dimensió educativa i es fa èmfasi en la importància de l’educació en valors que proporciona en aquests processos. Es destaca la importància de visualitzar la dimensió política i de transformació social que hi ha d’haver en tot procés i pràctica d’ASC perquè respongui plenament al sentit i la finalitat que la defineixen, així com identificar un espai d’intervenció on conviuen molts professionals, més enllà dels estrictament definits com animadors socioculturals (aquest fet és vist com una riquesa que permet enriquir el discurs a partir de la suma de les diferents perspectives).